Menu

Dotace - Nová zelená úsporám


Co to je dotace?

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). U veřejné podpory se předpokládá, že dojde k narušení hospodářské soutěže.

Narušení hospodářské soutěže, však musí být výrazně převáženo společenským přínosem vyplývajícím z této státní podpory. Jak Česká, tak i Slovenská republika v rámci své bytové politiky podporuje obnovu bytových domů postavených v minulých obdobích. Principy těchto aktivit se různí zejména v primárních zdrojích  poskytovaných finančních prostředků.
 

Nabízí Vám pomocnou ruku

KONZULTACE

Poskytujeme  služby zdarma zejména v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Informační osvěta, podpora i doplňkové služby jako jsou naše semináře JTDJ a  jsou stěžejně zaměřeny na širokou veřejnost spravující a provozující budovy pro  oblasti dotačních programů Nová zelená úsporám, IROP, Panel 2013+.Našimi úzkými spolupracovníky a poradci jsou naši partneři, kteří jsou předními subjekty  v rámci jednotlivých svých odborných oblastí a tím je zaručena kvalita poradenství  a navrhovaných řešení.

STUDIE

Připravujeme modelové a prováděcí studie, které poskytují ucelený přehled o daném objektu a může lépe ukázat všem účastníkům, co chystané změny přinesou, nejen po stránce finanční, ale i po stránce uživatelské ve vztahu k platné legislativě.

REVIZE ENERGETICKÝCH DOKUMENTŮ

V našem týmu pracují  energetičtí  experti s certifikací MPO, pro vytváření všech požadovaných energetických dokumentů dle platné legislativy. Tito připraví posouzení již zpracovaných energetických dokumentů v závislosti na stáří těchto dokumentů, případně tyto dokumenty zhotovíme.

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Náš tým tvoří odborníci v jednotlivých oblastech rekonstrukcí domů, energetických opatření a nízkoemisních technologií, kteří prověří stávající stav domu, nebo již připravenou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci i pro žádost o poskytnutí subvence z přístupných programů. Pokud váš objekt žádnou dokumentaci nevlastní, připravíme pro vás dokumentaci v požadovaném rozsahu dle platné legislativy, nebo potřeb zvoleného programu.

DALŠÍ PORADENSTVÍ

V rámci našeho občanského sdružení je možné využívat výhod přidruženého členství, které spočívá ve vysoké znalosti právních předpisů dle NOZ a s tím spojených činností, komunikačních a informačních prostředků, které pomohou v každodenní činnosti SVJ/BD.

Proč konzultovat problematiku s námi?

  • Dlouhodobá zkušenost s problémy kolem bytových domů a SVJ.
  • Znalosti a ověřené postupy při získávání podpor.
  • Komplexní nabídka jednotlivých potřebných činností.
  • Provázanost všech etap realizace projektu (od myšlenky po udržitelnost projektu).
  • Jednoduchá komunikace po celou dobu realizace.
  • Otevřenost a propojení všech činností sdružení.
  • Možnost lepší kontroly projektu s pozice přidruženého člena sdružení.
  • Plná odpovědnost za celý dobře zvládnutý projekt.

PŘEDNÁŠKY

Dotační problematiku přednášíme také v rámci vzdělávacích seminářů Jak to dělají jinde. Zapsaný spolek Pro náš dům nabízí vzdělávací semináře, které poskytují komplexní informace o revitalizaci a rekonstrukci bytových fondů. Tyto semináře jsou navíc pro registrované zájemce zcela zdarma. Více informací na webu Pro náš dům: www.pronasdum.cz

 

 V případě zájmu o vyhodnocení nároku na dotaci, vyplňte dotazník a my vás dále kontaktujeme a probere vaše možnosti v získání státní dotace.

 

Vstupní dotazník